Ангилал: Дүрэм, журам

Монголын эрчим хүчний инженерүүдийн холбооны дүрэм

МЭХИХ-ны Удирдах зөвлөлийн 2012 оны 5 сарын 12-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэн батлав.   МОНГОЛЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН ХОЛБООНЫ ДҮРЭМ   Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1    Монголын эрчим хүчний инженерүүдийн холбоо нь (цаашид “Холбоо” гэх) Төрийн бус байгууллагын тухай хууль, энэхүү дүрмийг үйл ажиллагаандаа мөрдөж Монгол улсын эрчим хүчний салбарт ажиллаж байгаа инженерүүдийн хүсэл эрмэлзлэлийг эрхэм болгох, тэдний эрх ашгийг хамгаалах,

Удирдах зөвлөлийн ажиллах журам

МЭХИХ-ны Удирдах зөвлөлийн 2011оны 4 тоот тогтоолын 1 дүгээр хавсралт     МОНГОЛЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН ХОЛБООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ  ЖУРАМ             Нэг. Ерөнхий зүйл 1.1Энэхүү журмын зорилго нь МЭХИХ-ны Удирдах зөвлөлд олон нийтийн байгууллагын тухай хууль, Холбооны дүрмээр олгогдсон бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхтэй  холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 1.2.ХолбооноосТөрийн бус байгууллагын тухай хууль,  Холбооны дүрэмд  нийцүүлэн  үйл

Монгол улсын Эрчим хүчний салбарын “Шилдэг 100 инженер”- ийг тодруулах журам

Монголын Эрчим Хүчний Инженерүүдийн Холбооны Удирдах зөвлөлийн 2012 оны 3 дугаар хурлаар батлав.   Монгол улсын Эрчим хүчний салбарын “Шилдэг 100 инженер”- ийг тодруулах журам Улаанбаатар                                                                            2012.07.20 Нэг. Зорилго Монгол улсын Эрчим хүчний салбарт ажиллаж буй ажил мэрэгжлийн өндөр ур чадвартай, техникийн өндөр мэдлэг боловсролтой, ажил үйлсээрээ, инженерийн болон эрдмийн бүтээлээрээ хамт олонд танигдсан “Шилдэг