“БИ – ИНЖЕНЕР”

“БИ – ИНЖЕНЕР”

“Эрчим хүчний шилдэг бүтээлч инженер” шалгаруулах  болзол

 Зорилго: Эрчим хүчний шилдэг бүтээлч инженерийг шалгаруулах, инженерүүдийн идэвх санаачилгыг өрнүүлэх, салбарын үйл ажиллагааг дэмжих.

Хамрах хүрээ: Эрчим хүчний бүх төрлийн мэргэжилтэй инженер техникийн ажилтнууд оролцох эрхтэй.

Хугацаа: Уралдаан нь 2 дугаар сарын 01 өдрөөс 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр хүртэл явагдана.

Бүтээлч ажлын тайланг авах эцсийн хугацаа – 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр.

Уралдааныг тайланг ирүүлэх эцсийн хугацаанаас хойш 1 сарын дотор дүгнэнэ.

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1 Эрчим хүчний шилдэг бүтээлч инженерийг шалгаруулах уралдаанд цахилгаан, дулаан, үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх, хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн болон бусад байгууллагын инженер техникийн ажилтнууд, багш, судлаач, эрдэм шинжилгээний ажилтан зэрэг инженерийн мэргэжилтэй ажилтан, албан хаагчид  тухайн байгууллагын өмчийн хэлбэрийг үл харгалзан оролцоно.

1.2 Монгол улсын Эрчим хүчний салбарт болон тухайн байгууллагад тулгамдсан асуудлыг инженерийн шийдэл гаргах замаар шийдвэрлэсэн, бодит үр дүнд хүрсэн бүтээлч ажлыг хүлээн авч шалгаруулна.

1.3 Уралдаанд ирүүлэх материал нь тулгамдсан асуудлын тухайн үеийн байдал, уг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хийсэн ажил, хүрсэн үр дүн, дүгнэлт гэсэн гурван багц хэсгээс бүрдэх бөгөөд инженерийн шийдэл гаргасан байдал, эдийн засгийн үр ашгийн болон хөрөнгө оруулалт нөхөгдөх хугацааны тооцоолол, зураг төслийг агуулсан баримт бичгийг (нэг нүүрэн дэх мөр хоорондын зай нь 1.15 бүхий ARIAL 11 фонтоор, үг, үсгийн алдаагүй бичиж) ирүүлнэ.

Хоёр. Уралдааныг дүгнэх

2.1 Уралдааныг доорх шалгуур үзүүлэлтүүдээр дүгнэнэ.

2.1.1 Эрчим хүчний салбарт болон тухайн компани, байгууллагад тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэсэн байдал -30 оноо;

2.1.2 Эдийн засгийн үр ашиг – 30 оноо

2.1.3 Шинэлэг байдал – 30 оноо

2.1.4 Бүтээлийн тайланг бичсэн, тооцоо судалгаа зураг төслийг энэхүү журмын 1.3-д заасан нөхцлийн дагуу бүрдүүлсэн байдал – 10 оноо

2.2 Уралдааны нийлбэр дүн 100 оноо байх бөгөөд хамгийн их оноо авсан дарааллаар бүтээлийг шалгаруулна.

2.3 Шүүгчийн бүрэлдэхүүн 5 хүнтэй байх бөгөөд Эрчим хүчний инженерүүдийн холбооноос тухайн салбарт мэдлэг чадвараар олонд танигдсан мэргэжилтнүүдийг татан оролцуулна.

2.4 Шаардлагатай гэж үзвэл комисс нь төсөл хэрэгжсэн газарт очиж  танилцана.

Гурав. Уралдааны шагнал

3.1 Уралдаанд 3  бүтээл шалгарна.

1 дүгээр байр  – 1500000 төг

2 дугаар байр –  1000000 төг

3 дугаар байр –   500000 төг

3.2 Уралдаанд байр эзэлсэн төслийг Эрчим хүч & engineering сэтгүүлд болон Эрчим хүчний инженерүүдийн холбооны цахим сайт дээр хэвлэж сурталчилна.

3.4  Шилдэг бүтээлийг эрчим хүчний ижил төстэй байгууллагуудад сурталчилж,  “Оюуны бүтээл”-ийг нь холбогдох байгууллагаар баталгаажуулна.

 

МОНГОЛЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН ХОЛБОО

2018 он

—о0о—

Танилцуулга татах

Сэтгэгдэл